Kurikulum Pendidikan Islam Masa khulafa al Rasyidin
Posted in: Pendidikan

Kurikulum Pendidikan Islam Masa khulafa al Rasyidin

 1. Kurikulum Pendidikan Islam Masa khulafa al Rasyidin (632-661M./ 1241H)

Kurikulum Pendidikan Islam Masa khulafa al Rasyidin

Sistem pendidikan islam pada masa khulafa al-Rasyidin dilakukan secara mandiri,tidak dikelola oleh pemerintah, kecuali pada masa Khalifah Umar bin al;khattab yang turut campur dalam menambahkan materi kurikulum pada lembaga kuttab.

Materi pendidikan islam yang diajarkan pada masa khalifah Al-Rasyidin sebelum masa Umar bin Khattab, untuk pendidikan dasar:

 1. Membaca dan menulis
 2. Membaca dan menghafal Al-Qur’an
 3. Pokok-pokok agama islam, seperti cara wudlu, shalat, shaum dan sebagainya

Ketika Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, ia menginstruksikan kepada penduduk kota agar anak-anak diajari:

 1. Berenang
 2. Mengendarai unta
 3. Memanah
 4. Membaca dan menghapal syair-syair yang mudah dan peribahasa.

Sedangkan materi pendidikan pada tingkat menengah dan tinggi terdiri dari:

 1. Al-qur’an dan tafsirnya
 2. Hadits dan pengumpulannya
 3. Fiqh (tasyri’)

sumber :
https://bogorchannel.co.id/seva-mobil-bekas/