Posted in: Agama

6 Rukun Iman dan Penjelasan Lengkap

6 Rukun Iman dan Penjelasan Lengkap

6 Rukun Iman dan Penjelasan Lengkap

Pengertian Iman

Iman menurut bahasa adalah percaya. Pengertian iman menurut istilah adalah mempercayai dan meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkannya dengan anggota badan (perbuatan). Sedangkan arti rukun adalah pokok atau dasar. Maka dapat diartikan bahwa rukun iman adalah pokok atau dasar kita dianggap sebagai kaum mu’minin, semuanya ada 6 pokok. Ketika kita mempercayai 6 pokok tersebut maka kita bisa dikategorikan sebagai orang yang beriman (mu’min).

Rukun Iman dan Rukun Islam itu mempunyai ikatan yang sangat kuat dan erat, maka kita harus bisa bersama-sama antara percaya terhadap rukun iman dan rukun islam. Dengan kata lain tidak akan sah kita beragama islam dengan hanya percaya pada rukun islam tapi tidak percaya pada rukun iman, begitupun sebaliknya.

Dalam rukun iman ada 6 pokok yang harus kita yakini yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir (kiamat), dan iman kepada takdir Allah.

Penjelasan Rukun Iman Secara Lengkap

1. Iman kepada Allah

Iman kepada Allah merupakan pokok dari rukun iman dan sebagai dasar kita dalam beriman. ketika kita mengakui beriman kepada Allah, maka kita harus pasrah dan taat akan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Dalam beriman kepada allah kita harus mengetahui dan percaya akan sifat-sifat Allah adalah sebagai berikut:
➜ Wujud
➜ Qidam
➜ Baqa
➜ Muholaptul lilhawadisi
➜ Qiyamuhu Binafsihi
➜ Wahdaniat
➜ Qudrat
➜ Ilmu
➜ Hayat
➜ Sama’
➜ Basor
➜ Kalam
➜ Qodiron
➜ Muridan
➜ Hayyan
➜ Samia’n
➜ Basiron
➜ Mutakalliman

2. Iman kepada Malaikat Allah

Iman kepada malaikat berarti harus meyakini bahawa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya (Nur) dan sifat malaikat pun berbeda dengan manusia. Malaikat hidup tidak memiliki hawa nafsu sehingga tugas malaikat hanyalah tunduk dan patuh terhadap perintah Allah dan tidak akan pernah malaikat melanggar terhadap perintah Allah.
Jumlah malaikat yang wajib diketahui ada 10 yaitu:
➜ Malaikat Jibril tugasnya menurunkan wahyu
➜ Malaikat Mikail tugasnya menurunkan hujan
➜ Malaikat Israfil tugasnya meniup sangsakala
➜ Malaikat Izrail tugasnya mencabut nyawa
➜ Malaikat Munkar tugasnya menanyakan amal perbuatan di alam kubur
➜ Malaikat Nakir tugasnya menanyakan amal perbuatan di alam kubur
➜ Malaikat Roqib tugasnya mencatat amal baik manusia
➜ Malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk manusia
➜ Malaikat Malik tugasnya menajaga pintu neraka
➜ Malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu syurga

3. Iman kepada Kitab Allah

Kitab yang Allah diturunkan kepada para rasul sebenarnya banyak sekali, tapi yang wajib disampaikan kepada umat manusia hanya ada 4 kitab. Kita selaku manusia wajib mempercayai 4 kitab tersebut yaitu:
➜ Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud A.S
➜ Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa A.S
➜ Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa A.S
➜ Kitab Al-qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW

Baca Juga: Sholat Rawatib

4. Iman kepada Rasul Allah

Rasul menurut bahasa artinya utusan. Sedangkan menurut istilah Rasul adalah Manusia yang diberi wahyu oleh Allah dan wajib menyampaikan pada umatnya. Jumlah Rasul secara keseluruhan semuanya 313, sedangkan yang wajib kita ketahui jumlahnya 25 yaitu:
➜ Nabi Adam A.S
➜ Nabi Idris A.S
➜ Nabi Nuh A.S
➜ Nabi Hud A.S
➜ Nabi Soleh A.S
➜ Nabi Ibrahim A.S
➜ Nabi Luth A.S
➜ Nabi Ismail A.S
➜ Nabi Ishak A.S
➜ Nabi Ya’qub A.S
➜ Nabi Yusuf A.S
➜ Nabi Ayub A.S
➜ Nabi Shuib A.S
➜ Nabi Musa A.S
➜ Nabi Harun A.S
➜ Nabi Zulkifli A.S
➜ Nabi Daud A.S
➜ Nabi Sulaiman A.S
➜ Nabi Ilyas A.S
➜ Nabi Ilyasa’ A.S
➜ Nabi Yunus A.S
➜ Nabi Zakaria A.S
➜ Nabi Yahya A.S
➜ Nabi Isa A.S
➜ Nabi Muhammad SAW

5. Iman kepada Hari Kiamat

Iman kepada hari kiamat itu adalah meyakini dan mempercayai bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Dimana pada hari tersebut semua manusia dipanggil oleh Allah untuk ditimbang amal-amalannya semasa hidup di alam dunia. Apabila kita selama hidup di dunia terus memperbanyak amal shalih maka besar kemungkinan kita dimasukkan ke dalam syurga Allah, dan apabila kita selama hidup banyak melakukan maksiat kepada Allah maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka.

6. Iman kepada Qada dan Qadar (takdir yang baik dan buruk)

Iman kepada takdir Allah yaitu semua kejadian yang terjadi di alam semesta ini semua atas kehendak dan ketetapan dari Allah. Maka kita harus meyakini bahwa Allah sudah mengatur semua kejadian, baik yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi bahkan yang belum terjadi kepada makhluknya. Ketika terjadi sesuatu yang baik terhadap kita maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah dan apabila terjadi sesuatu yang buruk terhadap kita maka kita harus selalu sabar dan tabah kepada Allah.